Kategoriarkiv: Käglinge Naturområde

Käglinge naturområde

Detta är kopierat ifrån Tekniska nämndens dagordning 2020-11-24
Malmö stad är i behov av att förbättra tillgängligheten till stadsnaturen och samtidigt utveckla naturvårdsarbetet.Genom naturvårdsarbetet förbättras möjligheterna att utnyttja olika ekosystemtjänster, den biologiska mångfalden kan säkras och tillgängligheten till naturen kan öka. Att ha god tillgång till och kunna utnyttja olika ekosystemtjänster har stor samhällsnytta.

Här kommer lite info om vårt naturområde i Käglinge.
Röjning och gallring i Käglinge naturområde i syfte att återta och bibehålla det öppna ängslandskapet, vilket kommer gynna bland annat pollinatörer och beståndet av den fridlysta kärrknipproten. Återskapa våtmarker i södra och östra delen av Käglinge som idag är delvis igenvuxna och torrlagda. Återskapa igenvuxna sandblottor och sandiga slänter som är boplatser för den hotade lökgrodan, solitärbin och kungsfiskare